ประวัติครอบครัว

นายชนก สาคริก เกิดวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2489 ที่โรงพยาบาลศิริราช เป็นบุตรคนที่ 10 (คนสุดท้อง) ของพระมหาเทพกษัตรสมุห (เนื่อง สาคริก) มารดาคือนางมหาเทพกษัตรสมุห (บรรเลง สาคริก) สกุลเดิม “ศิลปบรรเลง” นายชนกเติบโตและอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ 47 ถนนเศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ตลอดมาจนถึงปัจจุบัน

พี่ (ต่างมารดา) ของนายชนก สาคริก
 1. ศาสตราจารย์ระพี สาคริก (ถึงแก่กรรม)
 2. นายสมพัทธ์ สาคริก (ถึงแก่กรรม)
 3. นายพจนา สาคริก (ถึงแก่กรรม)
 4. พลเรือโท มนู สาคริก
 5. เรือเอก อุสาห์ สาคริก ร.น.
 6. นางเสาวนีย์ แขมมณี
พี่ (มารดาเดียวกัน) ของนายชนก สาคริก
 1. นางสาวมาลินี สาคริก
 2. นายนิคม สาคริก (ถึงแก่กรรม)
 3. ผศ.เพียงเพ็ญ พานิชพัฒน์
 4. นายชนก สาคริก

ประวัติการศึกษา

ก. การศึกษาสามัญและอุดมศึกษา

นายชนก สาคริก เรียนชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนราชินี ปากคลองตลาด ถึงชั้นประถมปีที่ 3 แล้วเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยในชั้นประถมปีที่ 4 และมัธยมปีที่ 1 จากนั้นย้ายไปเรียนต่อจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่โรงเรียนสาธิตปทุมวัน (ปัจจุบันคือโรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน) จากนั้นสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพญาไท เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 8 และสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาได้ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปีแรกเรียคณะศิลปศาสตร์ 1 ปี ในปีที่สองเลือกเรียนในคณะเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3 ปี จบการศึกษาได้รับปริญญาตรีเศรษฐศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปี พ.ศ. 2513

ข. การศึกษาศิลปะ ประเภทวิจิตรศิลป์ สาขาดุริยางคกรรม

นายชนก สาคริก ศึกษาศิลปะประเภทวิจิตรศิลป์ สาขาดุริยางคกรรม จากบุคคลในครอบครัว สายสกุล “ศิลปบรรเลง” เนื่องจากมารดาเป็นบุตรีคนที่สองของหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) และรับราชการเป็นครู-อาจารย์ วิชาดนตรีนาฏศิลป์ ที่โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) นายชนก สาคริก เป็นหลานตาของหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) นักดนตรีไทย-นักแต่งเพลงไทย-ครูดนตรีไทย ผู้มีชื่อเสียงท่านหนึ่งซึ่งมีผลงานด้านดุริยางคกรม เป็นที่ยกย่องและรู้จักกันอย่างแพร่หลายตลอดช่วงเวลา 5 รัชกาล นับตั้งแต่รัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาลที่ 9 ซึ่งในช่วงเวลานั้นศิลปวัฒนธรรม ดนตรี-นาฏศิลป์ ของสยามประเทศ (ประเทศไทยในปัจจุบัน) มีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุด และมีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด รวดเร็วที่สุด จนกระทั่งเข้าสู่ยุคสมัยปัจจุบัน

หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) สร้างสรรค์ผลงานดุริยางคกรรมถ่ายทอดให้บุตรหลานและศิษย์ไว้เป็นจำนวนมาก ในปัจจุบันหลายท่านได้รับการยกย่องเป็น “ศิลปินแห่งชาติ” และ “บุคคลดีเด่นทางด้านศิลปวัฒนธรรม” อาทิ ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทย คือ ศาสตราจารย์มนตรี ตราโมท, คุณหญิงชิ้น ศิลปบรรเลง ตจ., นายประสิทธิ์ ถาวร, นายบุญยงค์ เกตุคง, นายบุญยัง เกตุคง, นายอุทัย แก้วละเอียด, พันโทเสนาะ หลวงสุนทร เป็นต้น และยังมีศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีสากล คือ นายประสิทธิ์ ศิลปบรรเลง บุตรชายของหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ซึ่งเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับปริญญาตรีทางด้านการแต่งเพลงคลาสสิกแบบมาตรฐานสากล จากมหาวิทยาลัยเกได ประเทศญี่ปุ่น (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยโตเกียว) โดยมีโปรเฟสเซอร์เคลาส์ ปริงส์ไฮม์ จากประเทศเยอรมัน เป็นผู้วางหลักสูตรและผู้สอน

นอกจากนี้ ยังมีผู้ที่รับการสืบทอดศิลปะ “ดุริยางคกรรม” จากหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ที่ได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะบุคคลดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม คือ นางมหาเทพกษัตรสมุห (บรรเลง สาคริก) ได้รับพระราชทานโล่รางวัลในฐานะบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม สาขาศิลปะการช่างและการฝีมือ ประจำปี พ.ศ. 2533 และเนื่องในอภิลักขิตสมัยที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 36 พรรษา คณะกรรมการอำนวยการวันอนุรักษ์มรดกไทย ได้ประกาศเกียรติคุณให้นายชนก สาคริก เป็นผู้สนับสนุนการอนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น ได้รับพระราชทาน “เข็มอนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น” จากผลงานการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเรียนการสอนดนตรีไทย ในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2534

นายชนก สาคริก มีโอกาสได้เรียนรู้ “ดุริยางคกรรม” ทั้งในด้าน “ทฤษฎี” และ “ปฏิบัติ” จากมารดาและญาติในตระกูล “ศิลปบรรเลง” และเนื่องจากเป็นผู้สนใจใฝ่รู้ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น คอมพิวเตอร์ นายชนก สาคริก จึงสามารถประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนวิชาดนตรีไทย และได้รับรางวัลจากสภาวิจัยแห่งชาติ จากสิ่งประดิษฐ์หลายอย่าง นายชนก สาคริก ได้ใช้สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ เหล่านั้นช่วยในการสอนวิชาดนตรีไทยอย่างได้ผลดียิ่ง

ประวัติการทำงาน

ก. การทำงานด้านวิชาชีพ

นายชนก สาคริก เริ่มทำงานที่การไฟฟ้านครหลวงฯ ในปี พ.ศ. 2513 หลังจากรับปริญญาตรีเศรษฐศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ทำงานในหน้าที่พนักงานการไฟฟ้าฯ แผนกจัดหาต่างประเทศ ฝ่ายจัดซื้อและพัสดุ ทำงานต่อเนื่องตลอดมาเป็นเวลาประมาณ 15 ปี จนได้รับตำแหน่งหัวหน้าหมวดจัดซื้อจัดหาต่างประเทศ จากนั้นได้ขอลาออกจากการไฟฟ้านครหลวงฯ ในปี พ.ศ. 2528 เพื่อทำธุรกิจส่วนตัว คือ ก่อตั้งบริษัทฯ และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ บริษัท แฮนด์แอคมี่ซัพพลายส์ จำกัด

ในช่วงเวลาต่อจากนั้น นายชนก สาคริก ได้ทำให้บริษัทฯ นี้เป็นแหล่งผลิตผลงานเพลงไทยที่มีคุณค่าต่อวงการดนตรีไทย คือ เป็นบริษัทแรกๆ ที่มีการอัดเสียงดนตรีไทยอย่างประณีต มีคุณภาพเสียงที่ดี เป็นที่นิยมในชื่อของเพลงไทยชุด “ภุมริน” ผลิตโดยบริษัท แฮนด์แอคมี่ซัพพลายส์ จำกัด

ข. การทำงานด้านดุริยางคกรรม

1. ผลงานด้านการสอนดนตรีไทย

ตลอดช่วงเวลาที่นายชนก สาคริก เป็นนักเรียน-นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และทำงานที่การไฟฟ้านครหลวงฯ ได้ทำหน้าที่ “ครูผู้ช่วยสอนดนตรีไทย” ของคุณแม่ คือ อาจารย์บรรเลง สาคริก และคุณป้า คือ อาจารย์ชิ้น ไชยพรรค (ศิลปบรรเลง) สอนดนตรีไทยภาคปฏิบัติให้นักเรียนในโรงเรียนต่างๆ หลายโรงเรียน (ปัจจุบันศิษย์เหล่านั้นเป็นครู อาจารย์ สอนดนตรีไทยในสถาบันการศึกษาต่างๆ) และเมื่อก่อตั้งมูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ในปี พ.ศ. 2524 นายชนก สาคริก ได้ร่วมเป็นกรรมการชุดแรกก่อตั้งของมูลนิธิฯ ในตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการฯ ได้ทำงานด้าน “ดุริยางคกรรม” ให้มูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะฯ อย่างต่อเนื่องตลอดมา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการมูลนิธิฯ

นายชนกเป็นผู้ริเริ่มและดำเนินการก่อตั้งชมรมดนตรีไทยของมูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) โดยเป็นทั้งผู้วางหลักสูตรการเรียนการสอนและเป็นครูผู้สอนดนตรีไทยประจำชมรมนี้ตลอดมาจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลามากกว่า 30 ปี (พ.ศ. 2527-ปัจจุบัน)

สถานศึกษาที่นายชนก สาคริก เคยสอนดนตรีไทย
 1. โรงเรียนสตรีศรีอยุธยา
 2. โรงเรียนราชินีบน
 3. โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ (ฝ่ายมัธยม)
 4. โรงเรียนอนุบาลเรวดี
 5. ชมรมดนตรีไทย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สถานศึกษาที่นายชนก สาคริก สอนดนตรีไทยในปัจจุบัน
 1. ชมรมดนตรีไทย มูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)
 2. ชมรมดนตรีไทย ธนาคารออมสิน

2. ผลงานด้านการคิดระบบโน้ตและสร้างสรรค์หนังสือตำรา

นายชนก สาคริก คิดระบบโน้ตสำหรับฝึกบรรเลงดนตรีไทยเพื่อใช้สอนที่ชมรมดนตรีไทยของมูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะฯ โดยใช้ระบบโน้ตเลข 9 ตัวที่หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) เป็นผู้คิดขึ้นไว้เพื่อใช้สอนศิษย์-นักเรียนโรงเรียนราชินีปากคลองตลาด ในการบรรเลงดนตรีประเภทเครื่องสาย

นายชนกได้คิดระบบโน้ตและเขียนเป็นตำราสำหรับใช้บรรเลงด้วยตัวเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายแต่ละชนิด เขียนภาพการ์ตูนเครื่องดนตรีไทยสำหรับใช้สอนเด็ก เขียนหนังสือธรรมะที่มีภาพประกอบเพื่อใช้กล่อมเกลาจิตใจเด็กให้เป็นคนดี ฯลฯ ดังตัวอย่างหนังสือตำราดังต่อไปนี้

 1. คัมภีร์ฝึกตีขิม
 2. คัมภีร์ฝึกดีดพิณจีน
 3. คู่มือการอ่านโน้ตซอด้วง
 4. คู่มือการอ่านโน้ตซออู้
 5. วิธีฝึกดีดพิณพม่า
 6. กว่าจะเป็นพิณผีเสื้อ
 7. อุปมาอุปไมยในธรรมะ
 8. ตำนานเดี่ยวขิมเพลงลาวแพน
 9. ทฤษฎีภายใน ดนตรีไทย
 10. งานเขียนสารานุกรมเรื่องเครื่องดนตรีไทย 10 เครื่องมือบรรเลง คือ ระนาดเอก, ระนาดทุ้ม, ฆ้องวงใหญ่, ฆ้องวงเล็ก, ปี่ไทย, ระนาดเอกเหล็ก, ระนาดทุ้มเหล็ก, ซอสามสาย, จะเข้, กลองไทย (เนื้อหาสาระในหนังสือเหล่านี้นายชนก สาคริก ได้เขียนขึ้นใหม่ทั้งหมด รวมทั้งภาพวาด ตัวการ์ตูน “ดนตรีไทย” ประกอบด้วยตนเอง ฯลฯ

3. ผลงานด้านสร้างสรรค์ศิลปะการแต่งเพลงไทย

นายชนก สาคริก แต่งเพลงไทยขึ้นใหม่หลายเพลงดังต่อไปนี้

 1. เพลงลาวน่านเจ้า เถา - แต่งขยายขึ้นมาจากเพลงลาวล่องน่าน 2 ชั้น
 2. เพลงญวนรำพึง เถา - แต่งใหม่ทั้งเถา
 3. เพลงสุดอาลัย เถา - แต่งใหม่เพื่อส่งประกวดรางวัลพิณทองของธนาคารกสิกรไทยฯ
 4. เพลงญี่ปุ่นรัญจวน เถา - แต่งขยายขึ้นมาจากเพลงญี่ปุ่นรำพึง 2 ชั้น
 5. เพลงจีนชมเดือน 3 ชั้น - แต่งเป็นทางเปลี่ยนสำเนียงจีนจากเพลงชมแสงทอง
 6. เพลงบุษบากำสรวล เถา - แต่งใหม่ทั้งเถาเพื่อบรรเลงด้วยวงเครื่องสายผสมซีต้าร์
 7. เพลงห่วงอาวรณ์ 3 ชั้น - แต่งใหม่
 8. เพลงภูลาว เถา - แต่งใหม่ทั้งเถาร่วมกับมารดา คือ อาจารย์บรรเลง สาคริก
 9. เพลงสายหมอกดอกเหมย - แต่งใหม่ เพื่อให้บรรเลงด้วยพิณพม่า (ซองก๊อก)

4. ผลงานด้านการพัฒนาวงดนตรีไทยรูปแบบใหม่

นายชนก สาคริก เป็นผู้ริเริ่มนำเครื่องดนตรีนานาชาติหลายชนิดมาบรรเลงเพลงไทย ซึ่งมีความเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับยุคปัจจุบันที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียน

นายชนกเป็นคนแรกที่ริเริ่มนำเครื่องดนตีพิณโบราณของจีนที่เรียกว่า กู่เจิ้ง หรือ โกวเจ็ง หรือ เจ้ง มาบรรเลงเพลงไทยร่วมกับวงเครื่องสายไทย อัดเสียงเผยแพร่ในชุด “ภุมริน” เป็นคนแรกที่ริเริ่มนำพิณของอินเดียที่เรียกว่า ซีต้าร์ และพิณสายเดี่ยวของเวียดนามที่เรียกว่า ด่านโบว มาบรรเลงเพลงไทย อีกทั้งจัดรูปแบบวงดนตรีไทย บรรเลงเพลงไทยที่แปลกใหม่ ดังต่อไปนี้

 1. การบรรเลงวงขิมหมู่ เพลงลาวแพน จำนวน 60 คน
  ในโอกาสฉลองครบรอบร้อยปีเกิดของหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ในปี พ.ศ. 2524 ที่โรงละครแห่งชาติ
 2. การบรรเลงวงพิณจีนหมู่ เพลงลาวเสี่ยงเทียน เถา จำนวน 14 คน
  ในโอกาสฉลองครบรอบร้อยปีเกิดของหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ในปี พ.ศ. 2524 ที่โรงละครแห่งชาติ
 3. การบรรเลงเดี่ยวขิมสองตัว เพลงลาวแพน โดยผู้บรรเลงคนเดียว
 4. การบรรเลงวงเครื่องสายผสมพิณจีน (กู่เจิง)
 5. การบรรเลงวงเครื่องสายผสมพิณแขก (ซีต้าร์)

5. ผลงานด้านการจัดทำสื่อการเรียนการสอนดนตรีไทยโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

นายชนก สาคริก เป็นผู้ออกความคิด วางแผนและผลักดันให้เกิดการประดิษฐ์สื่อการเรียนการสอนดนตรีที่ทันสมัยขึ้นมาหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

 1. เป็นผู้คิดประดิษฐ์ “เครื่องวิชชุบอร์ด” ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับสอนผู้เรียนขิมจำนวนมากให้สามารถเรียนได้พร้อมๆ กัน
 2. เป็นผู้คิด “ฉิ่งไฟฟ้า” โดยระบบไฟกะพริบ เปิด-ปิด แทนจังหวะ ฉิ่ง-ฉับ
 3. เป็นหัวหน้าทีมงาน “ไทยคิดซอฟต์แวร์กรุ๊ป” คิดประดิษฐ์ซอฟต์แวร์ชื่อ “พิณผีเสื้อ” ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์สำหรับฝึกเรียนตีขิมด้วยโปรแกรมระบบ Windows และได้รับรางวัลที่หนึ่ง ด้านสาขาปรัชญา จากสภาวิจัยแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2540
 4. เป็นหัวหน้าทีมงาน “ไทยคิดซอฟต์แวร์กรุ๊ป” คิดประดิษฐ์ “เครื่องจังหวะไทย” ซึ่งเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยทำเสียง “ตีฉิ่ง” และ “ตีกลอง” ให้นักดนตรีไทยได้อย่างไพเราะสมจริง และสิ่งประดิษฐ์นี้ได้รับรางวัลชมเชย สาขาปรัชญา จากสภาวิจัยแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2543

6. ผลงานด้านการบรรยายและเขียนบทความ

นายชนก สาคริก ได้รับเชิญเป็นผู้บรรยายและเขียนบทความไว้มากมายหลายชิ้น บางบทความใช้ประกอบการบรรยาย เช่น ในแฟ้มเอกสารมี 15 เรื่อง

ชื่อบทความ 15 เรื่อง
 1. การบรรเลงดนตรีเสมือนจริง - การบรรเลงดนตรีไทยด้วย iPad
 2. กู่ฉิน พิณของนักปราชญ์ - การบรรเลงพิณโบราณ 7 สายของจีน
 3. ต้นกำเนิด ขิม 9 หย่อง - พัฒนาการในการประดิษฐ์ขิมของไทย
 4. การนำศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สากล - การเผยแพร่ดนตรีไทยด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่
 5. วงดนตรี 3 พิณ - การบรรเลงพิณสามชนิดในเพลงเดียวกัน
 6. วิธีฝึกดีดจะเข้ - อธิบายขั้นตอนการฝึกดีดจะเข้อย่างละเอียด
 7. ยุทธศาสตร์การสอนดนตรีให้เด็ก - แนวคิดการสอนดนตรีด้วยตัวการ์ตูน
 8. เทคนิคการสอนดนตรีไทย - เคล็ดลับในการเรียนดนตรีไทย
 9. ตำนานการเดี่ยวขิมเพลงลาวแพน - ประวัติเพลงลาวแพน ทางของหลวงประดิษฐไพราะฯ
 10. การพัฒนาดนตรีไทยสู่ประชาคมอาเซียน - ฝึกเพลงไทยด้วยเครื่องดนตรีนานาชาติ
 11. การประดิษฐ์ขิมหลอด - นวัตกรรมใหม่ในการผลิต “ขิม” ของคนไทย
 12. กว่าจะเป็นพิณผีเสื้อบนจอแก้ว - เบื้องหลังการคิดซอฟต์แวร์ตีขิมของอาจารย์ชนก
 13. การบรรเลงพิณไร้สาย - เรื่องของพิณเสียงไพเราะที่ไม่มีสายสำหรับใช้ดีดเลย
 14. การบรรเลงพิณสายเดียว - เรื่องของพิณที่มีสายเดียว
 15. การบรรเลงเพลงไทยด้วยพิณพม่า - วิธีบรรเลงเพลงไทยด้วยพิณพม่า

7. ผลงานด้านการบันทึกเสียงเพลงไทย

นายชนก สาคริก เป็นผู้ควบคุมการฝึกซ้อมดนตรี “วงภุมริน” ซึ่งเป็นวงดนตรีที่นำดนตรีต่างชาติหลากหลายชนิดมาบรรเลงเพลงไทย และได้บันทึกเสียงการบรรเลงเพลงไทยไว้หลายชุด ในผลงานการผลิตของบริษัท แฮนด์แอคมี่ซัพพลายส์ จำกัด คือ

 1. เทปการบรรเลงขิมล้วน 6 ตลับ (นายชนก สาคริก บรรเลงด้วยตนเอง)
 2. เทปการบรรเลงเพลงไทยด้วยพิณจีน โดยวง “ภุมริน” จำนวน 8 ตลับ
  • ชุดที่ 1 ดำเนินเกวียน
  • ชุดที่ 2 อรุณไขแสง
  • ชุดที่ 3 ดำเนินทราย
  • ชุดที่ 4 ล่องน่าน
  • ชุดที่ 5 สองคอน
  • ชุดที่ 6 คำหอม
  • ชุดที่ 7 บุหลันลอยเลื่อน
  • ที่ 8 สายหมอกดอกเหมย
 3. เทปชุดที่บรรยายในรายการ “เบญจรสดนตรีไทย” ที่ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
 4. เทปชุดที่บรรยายเรื่อง “อุปมาอุปไมยในธรรมะ” ที่ศูนย์วิทยุจุฬาฯ รวม 26 ครั้ง
 5. เทปชุดที่บรรยายเรื่อง การเรียนธรรมะด้วยภาพ จำนวน 23 ตลับ
 6. เทปชุดที่บรรยายเรื่อง ทฤษฎีภายในดนตรีไทย จำนวน 10 ตลับ

8. ผลงานด้านการจัดทำ Website ดนตรีไทย ในระบบ Internet

นายชนก สาคริก ในฐานะหัวหน้าทีมงานไทยคิดซอฟต์แวร์กรุ๊ป ได้เปิด Web Page ดนตรีไทยบน Internet โดยนำเสนอสาระเรื่องราวที่น่ารู้ต่างๆ เกี่ยวกับดนตรีไทยด้วยการสร้างภาพการ์ตูน Animation ประกอบเสียงดนตรีไทย (อาจารย์ชนกออกแบบและวาดเองทั้งหมด) จนได้รับหนังสือยกย่องชมเชยจากบริษัท Microsoft Thailand ว่าเป็น Best of the Web ทางด้านดนตรีไทย นอกจากนั้นยังร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) จัดทำ Website ระนาดเอก เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาสที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระชนมายุครบ 72 พระพรรษา ข้อมูลดังกล่าวสามารถเข้าไปชมได้ที่เว็บไซต์ของมูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะฯ http://www.thaikids.com

ปัจจุบันนายชนก สาคริก จัดทำห้องสมุดแหล่งความรู้ทางด้านดนตรีไทยในระบบอินเทอร์เน็ต เผยแพร่ผลงานทางด้าน “ดุริยางคกรรม” และ “ธรรมะ” สามารถเปิดเข้าชมได้ทางระบบ YouTube โดยพิมพ์ค้นหาด้วยคำว่า krutuckshop เป็นแหล่งรวมวิดีโอคลิปการบรรเลงดนตรีไทยมากกว่า 600 คลิป และในระบบ Facebook มีหลายพื้นที่ให้เลือกชม โดยพิมพ์คำค้นหาในช่อง search ด้วยคำดังนี้

 • “ห้องสมุดครูตั๊ก” (รวบรวมบทความ วิดีโอคลิป ไฟล์ MP3 เกี่ยวกับดนตรีไทยไว้จำนวนมาก)
 • “แววดนตรี” (ติดตามศึกษาโครงการจัดสอบมาตรฐานแววดนตรี)
 • “บัญชรดนตรี” (คลิปเรื่องราวน่ารู้ในแวดวงของคนดนตรี)
 • “วงดนตรี 02” (แหล่งรวมวิดีโอของเยาวชนดนตรีไทยรุ่นใหม่ที่มีความสามารถโดนเด่น)
 • “krutuckkim” (แหล่งรวมวิดีโอคลิปการฝึกตีขิมตามแนวการสอนของอาจารย์ชนก สาคริก)
 • “krutuckharp” (แหล่งรวมวิดีโอคลิปการฝึกบรรเลงพิณชนิดต่างๆ โดยอาจารย์ชนก สาคริก)
 • “krutuckipad” (แนะการฝึกบรรเลงเพลงไทยด้วยคอมพิวเตอร์, iPad โดยอาจารย์ชนก สาคริก) หรือ Email : chanoktuck@hotmail.com

ตำแหน่งวิชาการทางด้าน “ดุริยางคกรรม”

นายชนก สาคริก มีตำแหน่งและเคยมีตำแหน่งวิชาการทางด้าน “ดุริยางคกรรม” ดังต่อไปนี้

 1. ปัจจุบันเป็นรองประธานกรรมการ มูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ที่ทำหน้าที่สำคัญยิ่งในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมดนตรีไทย คือ จัดการเรียนการสอนดนตรีไทยของชมรมดนตรีไทย มูลนิธิฯ, จัดประกวดดนตรีไทยรางวัล “ศรทอง” ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, รับเชิญเป็นผู้บรรยายและที่ปรึกษาวิชาการด้านดนตรีไทยให้สถาบันการศึกษาต่างๆ ที่ส่งนักศึกษาระดับปริญญาตรี-ปริญญาโท-ปริญญาเอก มาฟังคำบรรยายรับความรู้เรื่องดนตรีไทย, ให้ความร่วมมือกับองค์กรอื่นในด้านวิชาการดนตรีไทย
 2. ปัจจุบันเป็นราชบัณฑิต สำนักศิลปกรรม ประเภทวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาดุริยางคกรรม
 3. ปัจจุบันเป็นกรรมการจัดทำสารานุกรมศัพท์ดนตรีไทย ของราชบัณฑิตยสถาน
 4. เคยเป็นภาคีสมาชิกของราชบัณฑิตยสถาน สำนักศิลปกรรม ประเภทวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาดุริยางคกรรม
 5. เคยเป็นกรรมการที่ปรึกษาของสำนักงานคณะกรรมการประสานงานเยาวชนแห่งชาติ ในการจัดประกวดประลองเพลงบรรเลงมโหรี
 6. เคยเป็นกรรมการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทย ของทบวงมหาวิทยาลัย
 7. เคยเป็นกรรมการที่ปรึกษาของกรมสามัญฯ กระทรวงศึกษาธิการ ในการจัดบรรเลงวงมหาดุริยางค์ไทย
 8. เคยเป็นกรรมการพิจารณาแผนแม่บทของกระทรวงการคลังในด้านศิลปวัฒนธรรม
 9. เคยเป็นผู้จัดทำรหัสชื่อเพลงไทย บันทึกในคอมพิวเตอร์ของราชบัณฑิตยสถาน เป็นโครงการที่ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

เกียรติคุณที่ได้รับ

นายชนก สาคริก ได้รับเกียรติคุณและรางวัลจากการทำงานด้านดุริยางคกรรม, การเผยแพร่ธรรมะ และการทำประโยชน์แก่ประเทศชาติและสังคมดังต่อไปนี้

 1. วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 ได้รับประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณและรางวัลผลงานคิดค้น/สิ่งประดิษฐ์ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติประจำปี พ.ศ. 2531 จากสภาวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับนายกิติยศ สาคริก - โปรแกรมสอนดนตรีไทยด้วยกราฟฟิคคอมพิวเตอร์
 2. วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2534 ได้รับพระราชทานเข็มและใบประกาศเกียรติคุณจากพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะผู้สนับสนุนมรดกไทยดีเด่น เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย และในอภิลักขิตสมัยที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 36 พรรษา เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2534 (เสนอโดยกรมศิลปากร)
 3. วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539 ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี พ.ศ. 2539 จากสภาวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับนายสิทธิศักดิ์ เสกอมรเลิศสกุล, นายกิติยศ สาคริก ประดิษฐ์ซอฟต์แวร์ประดิษฐไพเราะ 1 สำหรับดนตรีไทย
 4. ระหว่างวันที่ 9-15 มิถุนายน พ.ศ. 2539 ณ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน (ค่ายพระราม 6) อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ได้รับเกียรติบัตรผู้ร่วมกิจกรรมสนับสนุนรายการมหรสพงานสัปดาห์โครงการศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติเป็นปีที่ 50
 5. วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น จากสภาวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับนายสิทธิศักดิ์ เสกอมรเลิศสกุล และนายกิติยศ สาคริก - เรื่อง พิณผีเสื้อ ซอฟต์แวร์สำหรับฝึกเรียนตีขิมด้วยตนเอง ใช้งานแบบโปรแกรม Windows
 6. วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี พ.ศ. 2543 จากสภาวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับนายกิติยศ สาคริก และนายนิธิ ศรีสว่าง ในการสร้างเครื่อง “จังหวะไทย”
 7. วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2543 ได้รับรางวัล “3 ศร” จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เนื่องจากเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยฯ
 8. วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ได้รับ “โล่เกียรติคุณภูมิปัญญา” ของกรุงเทพมหานคร ในการแสดงดนตรีไทยและจีน
 9. วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ได้รับรางวัลเพชรสยาม และบุคคลดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2556 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ในด้านพัฒนาศิลปวัฒนธรรมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่

ตำแหน่งการงานปัจจุบันของนายชนก สาคริก

 1. รองประธานกรรมการ มูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)
 2. ราชบัณฑิต สำนักศิลปกรรม สาขาวิชาดุริยางคกรรม
 3. ผู้อำนวยการ บริษัท แฮนด์แอคมี่ซัพพลายส์ จำกัด
 4. หัวหน้าทีมงานไทยคิดซอฟต์แวร์กรุ๊ป
 5. ครูดนตรีไทยของชมรมดนตรีไทย มูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)
 6. ครูดนตรีไทยของชมรมดนตรีไทยธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่

สรุปการทำงานประเภทสื่อด้านต่างๆ ของอาจารย์ชนก สาคริก
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524-2560

ลำดับประเภทของสื่อ
1การบรรยายเชิงวิชาการ
2เทป
3การประกวด
4การประดิษฐ์ คิดค้น
5การแสดง
6กลอน
7หนังสือ
8รายการทีวี
9ซีดีเพลง
10โปรแกรมคอมพิวเตอร์
11Facebook
12โฮมเพจ
13iPad
14แนวความคิด (ในอนาคต)
15MP3
16YouTube

ปี 2524

 • รวมรวบโน้ตดนตรีไทย ผ่าน iPad Applications
 • โน้ตขิมสำหรับฝึกหัด เล่ม 1
 • เพลงไทยบรรเลงด้วยขิม โดยชนก สาคริก

ปี 2527

 • วิชชุบอร์ด (Electronic Board)

ปี 2529

 • โน้ตขิม เล่ม 1
 • โน้ตขิม เล่ม 2
 • เพลงขิม ม้วนที่ 1
 • เพลงขิม ม้วนที่ 2
 • ภุมริน 1 : ดำเนินเกวียน

ปี 2530

 • ภุมริน 2 : อรุณไขแสง

ปี 2531

 • ภุมริน 3 : ดำเนินทราย

ปี 2532

 • โน้ตขิม เล่ม 1
 • โน้ตซออู้ เล่ม 1
 • โน้ตซอด้วง เล่ม 1
 • ตำราดีดโกวเจ็ง เล่ม 1

ปี 2533

 • ภุมริน 4 : ล่องน่าน

ปี 2534

 • ภุมริน 5 : สองคอน

ปี 2536

 • ประวัติและความเป็นมาของขิม
 • คัมภีร์ฝึกตีขิม (ฉบับรวมเล่ม)

ปี 2537

 • ภุมริน 6 : คำหอม

ปี 2539

 • www.thaikids.com
 • “ประดิษฐไพเราะ” โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • ภุมริน 7 : บุหลันลอยเลื่อน

ปี 2540

 • “พิณผีเสื้อ” โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • รหัสทะเบียนเพลงไทย

ปี 2542

 • โปรแกรมคอมพิวเตอร์ “ระนาดเอก”
 • โปรแกรมคอมพิวเตอร์ “ระนาดเอก”
 • แววดนตรี ครั้งที่ 1

ปี 2543

 • จังหวะไทย (Thai rhythm box)
 • การแสดง 15 ปี วงภุมริน
 • ภุมริน 8 : สายหมอกดอกเหมย
 • แว่วเสียงขิม 1

ปี 2544

 • ขิมหลอด (Tubed Dulcimer)
 • รายการบัญชรดนตรี (Windows of music)

ปี 2545

 • แว่วเสียงขิม 2

ปี 2546

 • แว่วเสียงขิมเมื่อวันวาน 1
 • แว่วเสียงขิมเมื่อวันวาน 2

ปี 2550

 • แววดนตรี ครั้งที่ 2

ปี 2551

 • “ครบเครื่องเรื่องขิม” (All About Dulcimer)

ปี 2552

 • YouTube “Chanok Sakakrik”
 • www.chanoktuck.com

ปี 2553

 • สารานุกรมดนตรีไทย
 • ออกแบบการ์ตูน เครื่องดนตรีไทยสำหรับเด็ก
 • ฉิ่งไฟฟ้า

ปี 2554

 • แต่งกลอนเครื่องดนตรีไทย
 • Facebook “ชมรมมูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ”

ปี 2555

 • การแสดง วง iPad

ปี 2556

 • Krutakkim Facebook Fanpage
 • เวทีดนตรีของชมรมฯ Facebook Fanpage

ปี 2557

 • รวบรวมโน้ตดนตรีไทย ผ่าน iPad Applications
 • การบรรเลงดนตรีเสมือนจริง
 • ห้องสมุดดนตรีไทยออนไลน์

ปี 2560

 • แปลงไฟล์เพลงไทยบรรเลงด้วยขิม จากเทปเป็น MP3
 • www.krutuckshop.com
 • แนวคิด “ดนตรีบนปลายนิ้